Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lutego br. (wtorek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”. Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zebrania oraz wybór Przewodniczącego Zebrania,
  2. przyjęcie porządku obrad,
  3. przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”,
  4. przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  5. przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”,
  6. sprawy różne.

W związku z koniecznością dokonania zmian w Statucie LGD „ZIELONE SIOŁO” zgodnie z § 19 ust. 8 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu LGD wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD.

Wobec powyższego bardzo prosimy o uczestnictwo w posiedzeniu.