Start

PostHeaderIcon Kolejne szkolenie dla członków Rady i Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”

Myślenie projektowe, zasady tworzenia „Małych projektów” oraz specyfika procesu oceny przez Radę” - to temat szkolenia, które odbyło się w dniu 18 maja br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia naboru wniosków w ramach działań „Małe projekty”.

Uczestnikami szkolenia byli członkowie Rady odpowiedzialni za wybór operacji do dofinansowania oraz członkowie Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO” odpowiedzialni za wdrażanie LSR.

Po raz kolejny zajęcia poprowadził Pan Leszek Leśniak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie posiadający bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących tematyki Leader.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń dały możliwość odbiorcom szkolenia   zapoznania się procedurą oceny wniosków oraz zasadami i warunkami przyznawania pomocy w ramach tego ww. działania. Omówiono koszty podlegające refundacji i oczekiwania w stosunku do wnioskodawców. Niezwykle ciekawym doświadczeniem była możliwość samodzielnego przeprowadzenia analizy problemów, diagnozowania celów w projekcie oraz przygotowania matrycy logicznej projektu.

Szkolenie zakończyła dyskusja podsumowująca, w której udział wzięli wszyscy uczestnicy wykładów. Dzięki warsztatom członkowie Rady i Zarządu LGD wzbogacili swoją wiedzę na temat wyboru wniosków do realizacji oraz całej procedury, która temu towarzyszy.

 
Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert na stanowisko: specjalista ds. obsługi biura

Dokumenty do pobrania - pobierz

 

PostHeaderIcon Konferencja inauguracyjna w ramach projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna miedzy Bugiem a Narwią”

21 września 2009 r. w malowniczej sceneri Pałacu w Łochowie odbyła się konferencja inauguracyjna „Zrównoważony cel podróży między Bugiem a Narwią” w ramach nowego projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią”. Konferencja poświęcona była budowaniu zrównoważonego celu podróży jako podstawy sieci ekoturystycznej. Organizatorem imprezy był Społeczny Instytut Ekologiczny – realizator ww. projektu.

Podczas spotkania poruszanych było wiele kwestii praktycznych jak budować zrównoważony cel podróży i co się na niego składa.

Konferencję uatrakcyjnił udział wielu zagranicznych gości m.in. pani Lone Lamark norweskiego partnera projektu, specjalisty w ekoturystyce i doœświadczonego edukatora z Norwegii, który w swoim wykładzie przedstawił  „Zrównoważone cele podróży w Norwegii”. Podczas konferencji urzędy gmin biorące udział w projekcie zaprezentowały lokalne walory przyrodnicze, kulturowe, turystyczne i ekoturystyczne, tworząc tym samym atrakcyjną wizytówkę swojego regionu.

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” z uwagi na fakt, iż w całości swoim obszarem znajduje się na terenie projektu, również aktywnie uczestniczyła w tej konferencji. Reprezentowała nas pani Adriana Rukat prezes Stowarzyszenia, która wystąpiła z prezentacją. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać sią z krótką historią LGD „ZIELONE SIOŁO”, poznać strukturę organizacyjną oraz członkowską, walory przyrodnicze obszaru działania naszej LGD, najważniejsze zabytki, ofertę noclegowo – gastronomiczną i  agroedukacyjną. Omówiono także cele strategiczne i operacyjne zapisane w Lokalnej Strategi Rozwoju LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Zainaugurowany projekt realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.  Cały projekt przyczyni się do wypromowania turystyki wiejskiej o wysokich standardach ekologicznych oraz do lepszego zrozumienia przez lokalne społeczności, a także turystów, wartości zasobów przyrodniczych obszaru Natura 2000.