Start RLKS

PostHeaderIcon Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

W ramach przygotowań do przyszłego okresu programowania, Komisja Europejska zwróciła szczególną uwagę na rolę rozwoju lokalnego w polityce regionalnej. Za wyjątkowo ważny uznała instrument, jakim jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Instrument ten opisany został w art. 28 – 31 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych (WRS). Na jego podstawie możliwe jest powiększenie o 10 % maksymalnej stopy dofinansowania ze środków UE poprzez wdrożenie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oddzielnej Osi Priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jest rozszerzeniem na lata 2014-2020 podejścia LEADER, zastosowanego w obecnym okresie programowania w Osi 4 PROW
w następujący sposób:

- RLKS może być zastosowany nie tylko na obszarach wiejskich, ale także miejskich,

- w ramach RLKS można wykorzystać nie tylko Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz Fundusz Spójności.

 

Sposób zastosowania RLKS jest podobny jak w podejściu LEADER (Osi 4 PROW 2007-2013) tzn. społeczność lokalna przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), w której określa m.in. cele oraz zasady, w tym kryteria wyboru projektów służących osiągnięciu tych celów. LSR realizowana jest przez Lokalną Grupę Działania.

Wprowadzenie możliwości realizacji nowego instrumentu terytorialnego jakim jest RLKS może przynieść wiele korzyści dla lokalnych społeczności tj.:

- pozwoli lepiej wykorzystać lokalne zasoby i skoordynuje działania z różnych funduszy,

- pozwoli wyrównać różnice wewnątrz regionu,

- przyczyni się do wzrostu niskiego poziomu kapitału społecznego w Polsce, szczególnie na obszarach zmarginalizownych i tym samym do rozwoju społeczeństwa,

- przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy,

- stworzy możliwości dla nowych form współpracy i partnerstw między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Niestety aktualny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nie uwzględnia się RLKS, jako instrumentu rozwojowego.

W załączeniu zamieszczamy stanowisko Prezesów Lokalnych Grup Działania Województwa Mazowieckiego w sprawie zastosowania narzędzi RLKS w RPO WM na lata 2014-2020, podjęte podczas spotkania w Jachrance w dniu 30.08.2013 r.

do pobrania