Nabr wnioskw na "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw"
Start Aktualności Aktualności Nabr wnioskw na "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw"

PostHeaderIcon

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, informuje o moliwoci skadania za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? wnioskw w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach nastpujcy dziaa Osi 3:

 Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw - limit dostpnych rodkw wynosi: 511 914 z.

 I. Termin skadania wnioskw: od dnia 22 czerwca 2011 r. do dnia 7 lipca 2011 r. do godz. 15.00.

 II. Miejsce i tryb skadania wnioskw: wnioski wraz z zacznikami naley skada osobicie w miejscu i terminie wskazanym w ogoszeniu. Wnioski wraz z zacznikami naley skada na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? przy ul. L. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 9.00 -15.00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii ktr dostarcza wnioskodawca.

Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD ?ZIELONE SIOO?.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta.

 III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy wraz z instrukcj wypeniania dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO?, a take na stronie Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Wykaz zacznikw jakie naley zoy wraz z wnioskiem stanowicych podstaw do ubiegania si o przyznanie pomocy dostpny jest na stronie internetowej LGD ?ZIELONE SIOO?.

Dokumenty do pobrania - Archiwum ZIP

Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj jego wypeniania i Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 200

8 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007?2011 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z p. zm.)

 IV. Kryteria wyboru projektw ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? przez LGD ?ZIELONE SIOO?, okrelone s w Lokalnej Strategi Rozwoju. Karta oceny zgodnoci operacji z LSR i karta oceny operacji wedug lokalnych kryteriw wyboru dostpne s w Lokalnej Strategi Rozwoju na stronie stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl  bd w siedzibie LGD.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spenia operacja aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja, aby zostaa wybrana do dofinansowania musi by zgodna z kart oceny zgodnoci operacji z Lokaln Strategi Rozwoju, oraz uzyska punktacje z karty oceny operacji wg lokalnych kryteriw wyboru (wymienione karty oceny wypenia Rada LGD ?ZIELONE SIOO?) oraz zaj miejsce na licie rankingowej wnioskw wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategi Rozwoju LGD w ramach limitu dostpnych rodkw.

 LGD ?ZIELONE SIOO? zapewni bezpatne wiadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje w powyszej sprawie bd odbyway si po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura LGD. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.


Powizania, do pobrania:

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw.zip