Aktualności
Start Aktualności Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W ramach aktywizacji obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?, w dniu 7 padziernika br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyo si szkolenie nt. ?Wsppraca sieciowa w eko-agrotursytyce i rolnictwie ekologicznym drog do budowania marki lokalnej i regionalnej?.

W spotkaniu uczestniczyli czonkowie LGD ?ZIELONE SIOO?, rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarzdowych i waciciele gospodarstw agroturystycznych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Szkolenie prowadzili pracownicy Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie.

Zgromadzeni uczestnicy w interesujcy sposb dowiedzieli si czym jest ekoturystyka i agroturystyka, jak powstaa sie partnerw ?Midzy Bugiem a Narwi?, poznali czonkw tej sieci z obszaru dziaania naszej LGD, ich wsplne cele i zadania. Dowiedzieli si jakie korzyci pyn z przestawienia gospodarstwa tradycyjnego na ekologiczne, czym jest biornorodno w rolnictwie i ekologiczny chw. Uzyskali cenne porady jak oszczdnie gospodarowa energi i wod w przypadku prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Atrakcj spotkania bya prezentacja p. Andrzeja Kongiela waciciela Prywatnego Muzeum Etnograficznego w Prostyni, ktry w fascynujcy sposb opowiedzia o walorach ziemi prostyskiej, wiejskich tradycjach, wielowiekowych zwyczajach kulinarnych, obrzdach i kulturze.

Zaproszeni gocie mieli rwnie moliwo skosztowania przetworw owocowych p. Jadwigi Farat z Rodzinnego Gospodarstwa Ekologicznego z Rososzy w gminie Wsewo, cynamonowych bajgieek pieczonych przez p. Jadwig Kongiel z Muzeum w Prostyni oraz sera z mleka krowiego wyprodukowanego w gospodarstwie ekologicznym p. Mariusza Mierzejewskiego we wsi Winiewo w gminie Ostrw Mazowiecka.

Ponadto zgromadzeni gocie wysuchali prezentacji p. Danuty Jabonka-Grabowskiej ? czonka LGD ?ZIELONE SIOO? i partnera sieci, ktra z entuzjazmem opowiadaa o swojej pasji zwizanej z agroturystyk oraz pocztkami prowadzenia gospodarstwa wiadczcego usugi dla turystw.

Podczas szkolenia uczestnicy zadawali prowadzcym szereg pyta oraz zgaszali rne problemy w trakcie oywionej dyskusji. Ponadto otrzymali materiay szkoleniowe i informacyjne.

 

PostHeaderIcon

W okresie 23 ? 30 wrzenia br. w 10 gminach wchodzcych w skad LGD ?ZIELONE SIOO?, odby si cykl szkole nt. ?Informowania o obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Szkolenia adresowane byy do spoecznoci lokalnej oraz przyszych beneficjentw operacji: ?Mae projekty?, ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? oraz ?Odnowa i rozwj wsi?.

Celem spotka prowadzonych przez czonkw naszej LGD p. Grzegorza Nadratowskiego oraz p. Michaa Rutkowskiego byo poinformowanie potencjalnych beneficjentw o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie ze rodkw unijnych ww. operacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli si jakie podmioty mog stara si o pomoc w ramach powyszych dziaa, a take jakie warunki naley speni by uzyska wsparcie. Poznali oglne zasady przygotowywania wnioskw oraz rodzaje niezbdnych zacznikw. Istotnym elementem zaj byo zapoznanie zaproszonych goci z form oceny projektw przez organ decyzyjny LGD uprawniony do wycznej oceny zgoszonych wnioskw, ktre bd mogy uzyska wsparcie finansowe w ramach rodkw przyznanych na realizacj strategii.

Mamy nadziej, e przekazane przez nas informacje zaowocuj zoeniem przez mieszkacw obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? kolejnych wnioskw o dofinansowanie projektw
w ramach ww. operacji.

Zarzd LGD ?ZIELONE SIOO? skada podzikowania wszystkim Wjtom i Burmistrzowi Gminy Brok za okazan pomoc organizacyjn i udostpnienie pomieszcze do przeprowadzenia spotka.

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie

W ramach aktywizacji obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?, serdecznie zapraszamy do udziau w szkoleniu nt. ?Wsppraca sieciowa w eko-agrotursytyce i rolnictwie ekologicznym drog do budowania marki lokalnej i regionalnej?, ktre odbdzie si w dniu 7 padziernika br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej ( na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Spotkanie poprowadz wykadowcy Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie.

/-/ Adriana Rukat

Prezes Zarzdu

 

PostHeaderIcon

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, informuje o moliwoci skadania wnioskw za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ? Odnowa i rozwj wsi? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013?.

I. Termin, miejsce i tryb skadania wnioskw
Wnioski wraz z zacznikami naley skada na odpowiednich formularzach w 3 egzemplarzach w wersji papierowej ( 1 egzemplarz zostanie zwrcony wnioskodawcy jako potwierdzenie zoenia wniosku). Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. Wnioski naley skada osobicie w miejscu i terminie wskazanym w ogoszeniu.

Wnioskodawca przy skadaniu wniosku zobowizany jest do wypenienia ankiety odnoszcej si do speniania lokalnych kryteriw wyboru na formularzu opracowanym przez LGD ? ZIELONE SIOO?. Ankieta jest dostpna na stronie www.zielonesiolo.pl, oraz w biurze LGD.

Wyznacza si termin skadania wnioskw od 12 padziernika 2010 r. do dnia 29 padziernika 2010 r. do godz. 15.00. Wnioski naley skada bezporednio w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? w Ostrowi Mazowieckiej ul. L. Mieczkowskiego 4 ( II pitro) od poniedziaku ? do pitku w godz. 9.00 ? 15.00 .

O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do biura LGD ?ZIELONE SIOO?. Wnioski nadsyane drog pocztow, faksem lub drog elektroniczn nie bd uwzgldniane.

II. Wzr formularza wniosku o przyznanie pomocy
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO?, a take na stronie Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl

Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj jego wypeniania
i Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej
w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z pn. zm.)


III Beneficjenci:
Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania jest:
1) Gmina;
2) Instytucja kultury, dla ktrej organizatorem jest jednostka samorzdu terytorialnego;
3) Koci lub inny zwizek wyznaniowy na operacje, w ramach ktrych s ponoszone koszty okrelone w 4 ust.1 pkt 5,12,15 i 16, w/w rozporzdzenia;
4) organizacja pozarzdowa o statusie organizacji poytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z pn. zm.), ktrej cele statutowe s zbiene z celami dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? objtego PROW na lata 2007 ? 2013.
Pomoc zostanie przyznana jedynie podmiotom majcym siedzib na obszarze objtym LSR LGD ?ZIELONE SIOO? lub realizujcym operacj na w/w obszarze.

IV Kryteria wyboru projektw przez LGD ?ZIELONE SIOO? okrelone w LSR:
Lokalne kryteria przyjte dla operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy znajduj si w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO? zmieszczonej na stronie internetowej www.zielonesiolo.pl .

V. Wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru projektw przez LGD
Wykaz dokumentw zawarty jest we wniosku o przyznanie pomocy.

VI. Limit dostpnych rodkw:
Limit dostpnych rodkw wynosi 2 176 950 z.

LGD ?ZIELONE SIOO? zapewni bezpatne wiadczenie przez pracownika biura LGD, doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje w powyszej sprawie bd odbyway si po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura LGD.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta.

Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


Powizania:

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? serdecznie zaprasza mieszkacw gmin z terenu powiatu ostrowskiego wchodzcych w skad LGD do udziau w szkoleniu nt. Informowania o obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju, realizacji LSR oraz dziaalnoci LGD ?ZIELONE SIOO?.

Szkolenia odbd si w niej wymienionych terminach:

 • 23.09.2010 (czwartek) - godz. 10.00 - Gmina Boguty Pianki ( sala konferencyjna Urzdu Gminy w Bogutach Piankach, Al. Papiea Jana Pawa II 45)
 • 23.09.2010 (czwartek) - godz. 13.00 - Gmina Brok (sala konferencyjna Urzdu Gminy
 • w Broku, Pl. Kocielny 6)
 • 24.09.2010 (pitek)- godz. 11.00 - Gmina Zarby Kocielne (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Zarbach Kocielnych, ul. Kowalska 14)
 • 24.09.2010 (pitek)- godz. 14.00 - Gmina Stary Luboty (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Starym Lubotyniu)
 • 27.09.2010 (poniedziaek) - godz. 10.00 - Gmina Makinia Grna (GOKiS w Makini Grnej, ul. Przedszkolna 3)
 • 27.09.2010 (poniedziaek) - godz. 14.00 - Gmina Szulborze Wielkie (wietlica Ochotniczej Stray Poarnej w Szulborzu Wielkim)
 • 28.09.2010 (wtorek) - godz. 10.00 - Gmina Wsewo (sala konferencyjna Urzdu Gminy
 • w Wsewie, ul. Zastawska 13)
 • 29.09.2010 (roda) - godz. 10.00 - Gmina Nur (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Nurze, ul. Drohiczyska 2)
 • 29.09.2010 (roda) - godz. 14.00 ? Gmina Ostrw Mazowiecka (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 5).
 • 30.09.2010 (czwartek) - godz. 9.00 - Gmina Andrzejewo (sala konferencyjna Urzdu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36)
 
Więcej artykułów…