Aktualności
Start Aktualności Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W dniu 22 lutego br. Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego podj uchwa w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? w ramach dziaania 4.1/413 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?. Ww uchwaa zatwierdza list operacji wybranych przez Rad LGD ?ZIELONE SIOO? do dofinansowania w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.

Pierwszy konkurs na ?Odnow i rozwj wsi? nasza LGD przeprowadzia w okresie od dnia 14 kwietnia 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. Do Biura LGD ?ZIELONE SIOO? wnioski zoyo 4 beneficjentw tj. Gmina Andrzejewo, Gmina Wsewo, Gmina Nur oraz Gmina Ostrw Mazowiecka.

Jako pierwszy umow podpisze Wjt Gminy Wsewo p. Rafa Kowalczyk. Umowa zostanie zawarta na realizacj projektu pn. Przebudowa oglnodostpnego boiska przy Zespole Placwek Owiatowych w Wsewie ? ETAP I. Cakowita warto zadania to ponad 1 mln zotych. Pomoc jak Gmina Wsewo otrzyma na przebudow boiska to 305 000,00 z.

Gmina Andrzejewo uzyska dofinansowanie na remont wietlicy wiejskiej w miejscowoci Zarby Boledy. Gmina Nur po podpisaniu umowy bdzie realizowaa przebudow cigu pieszego wraz z budow owietlenia w miejscowoci Nur, natomiast Gmina Ostrw Mazowiecka wykona remont wietlic wiejskich w miejscowociach Nowa Grabownica i Jelenie.

 

PostHeaderIcon Konferencja ?Natura 2000 ?....? w Broku

W ramach programu ?Liderzy Natury ? oglnopolska kampania promujca dobre praktyki ochrony obszarw Natura 2000?, w dniu 14 lutego br. w sali konferencyjnej Urzdu Gminy Brok, odbya si konferencja pt.: ?Natura 2000 ? szanse i moliwoci rozwoju czyli jak wykorzysta zasoby przyrodnicze dla rozwoju spoeczno-gospodarczego gminy Brok i Puszczy Biaej?.

Konferencja skierowana bya do samorzdw terytorialnych, organizacji pozarzdowych, lokalnej spoecznoci oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych ochron przyrody.

Koordynatorem projektu, uczestnikiem kursu ?Liderzy Natury? organizowanego przez Fundacj ?Zielona Akcja w Legnicy?, i jednoczenie wykadowc bya Pani Danuta Jabonka-Grabowska, ktra w atrakcyjny sposb wyjania czym jest Natura 2000 i ochrona rodowiska, jakie s najcenniejsze elementy przyrodnicze Puszczy Biaej oraz opowiedziaa o udziale Gminy Brok w projekcie ?Midzy Bugiem a Narwi?, ktry by pocztkiem drogi do budowania wizerunku jako zrwnowaonego celu podry czyli gminy ekoturystycznej.

Pan Tomasz Woszczowski ? przedstawiciel Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie, przybliy sposb w jaki powstaa sie partnerw w ramach projektu ?Wzorcowa Sie Ekoturystyczna Midzy Bugiem a Narwi?, przypomnia jej zaoenia, cele oraz korzyci pynce z uczestnictwa w projekcie.

Gocie spotkania, w dyskusji poruszyli wiele zagadnie zwizanych z Natur 2000 i ochron przyrody, ktra stanowi istotn szans na dynamiczny rozwj turystyczny regionu. Zgodnie podkrelili, e konferencja bya ciekawa i bardzo potrzebna. Przyczynia si nie tylko do pogbienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody ale te suya integracji lokalnej spoecznoci i wzajemnej wymianie pogldw.

Konferencja zorganizowana bya w ramach wsppracy z Burmistrzem Gminy Brok, Spoecznym Instytutem Ekologicznym w Warszawie, LGD ?ZIELONE SIOO?, Nadlenictwem Ostrw Mazowiecka, Zespoem Publicznych Placwek Owiatowych w Broku, Brokowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsibiorczoci oraz Gospodarstwem Agroturystycznym ?DAJANA? w Broku. Wsparcia finansowego udzielia Fundacja ekologiczna ?Zielona Akcja w Legnicy?.

Prezentacje p. Danuty Jabonki-Grabowskiej przedstawione na konferencji

Prezentacja pobierz

Materiay pobierz

 

PostHeaderIcon

W dniu 10 lutego br. odbyo si posiedzenia Rady LGD ?ZIELOE SIOO?, ktrego celem bya ocena i wybr wnioskw zoonych do Biura LGD w dniach od 10- 31 stycznia br., w zwizku z ogoszonym przez Zarzd LGD naborem wnioskw w ramach dziaa: ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej? oraz ?Mae projekty? objtych Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Limit rodkw przeznaczonych na ww. nabory wynosi: 458 838,00 z na ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej? oraz 225 469,45 z na ?Mae projekty?. Wszystkie wnioski wpyny w terminie, byy zgodne z LSR ?ZIELONE SIOO? oraz speniay lokalne kryteria wyboru.

W wyniku oceny wnioskw dokonanej przez Rad LGD sporzdzone zostay listy rankingowe ocenionych operacji.

Zadania w ramach operacji ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ktre zajy miejsca I-V mieszcz si w limicie rodkw wskazanych w ogoszeniu o konkursie i zostay wybrane do dofinansowania.

lista rankingowa ? Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

Zadania w ramach operacji ?Mae projekty?, ktre zajy miejsca I-IX mieszcz si w limicie rodkw wskazanych w ogoszeniu o konkursie i zostay wybrane do dofinansowania.

lista rankingowa ? Mae projekty


 

PostHeaderIcon

Do koca stycznia br. producenci najsmaczniejszych i najzdrowszych wyrobw z terenu wojewdztwa mazowieckiego mogli zgasza swoje produkty na organizowany po raz czwarty przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie ?Konkurs o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego?.

Konkurs cieszy si duym zainteresowaniem, zgosio si do niego ponad 80 wytwrcw tradycyjnej ywnoci. Wrd nich znalazo si rwnie czterech producentw z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? zgoszonych przez nasze Stowarzyszenie tj.: Koo Gospody Wiejskich ?RUSKOKI?, Koo Gospody Wiejskich wsi Przedwit, Gospodarstwo Ekologiczne Pana Mariusza Mierzejewskiego oraz Gospodarstwo Agroturystyczne ?DAJANA, ktrzy rywalizowa bd w kategorii mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny. Wyroby zgoszone przez LGD ?ZIELONE SIOO? wykonano bez udziau rodkw chemicznych, wedug tradycyjnej receptury.

Rozstrzygnicie Konkursu nastpi do dnia 1 marca 2011 r.

Trzymamy kciuki za naszych wytwrcw!

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie zawiadamiam, e w dniu 10 lutego 2011 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do LGD w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3 - ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, oraz dla operacji ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celw tej osi tzw.?Mae projekty?.

Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).

Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.

Jednoczenie informuj, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.

W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia otym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.
 2. Przyjcie porzdku obrad.
 3. Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.
 4. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?.
 5. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 6. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 7. Podjcie stosownych uchwa o wybraniu, bd niewybraniu operacji dodofinansowania w ramach dziaania ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?.
 8. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji w ramach dziaania ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?.
 9. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Mae projekty?.
 10. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 11. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 12. Podjcie stosownych uchwa o wybraniu, bd niewybraniu operacji dodofinansowania w ramach dziaania ?Mae projekty?.
 13. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji w ramach dziaania ?Mae projekty?.
 14. Wolne gosy, wnioski i zapytania.
 15. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

Micha Rutkowski

/-/ Przewodniczcy Rady

LGD ?ZIELONE SIOO?

 
Więcej artykułów…