Aktualności
Start Aktualności Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W dniu 15 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.
Przyjty porzdek obrad uwzgldnia podjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego z dziaalnoci w 2010 roku. Absolutorium udzielono Zarzdowi jednogonie przy 26 gosach za.
Ponadto Walne Zebranie Czonkw obradowao nad podjciem kilku innych uchwa: w sprawie zmiany podziau rodkw w ramach Dziaania 4.13 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju?, w sprawie zmiany procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w sprawie przystpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Czonkowie Walnego Zebrania wyrazili take zgod na na przystpienie jako partner do Centrum Ekologii i Zrwnowaonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. Powysze uchway Walne podo jednogonie.

 

PostHeaderIcon

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego, informuje o moliwoci skadania za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? wnioskw w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach nastpujcy dziaa Osi 3:

 Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw - limit dostpnych rodkw wynosi: 511 914 z.

 I. Termin skadania wnioskw: od dnia 22 czerwca 2011 r. do dnia 7 lipca 2011 r. do godz. 15.00.

 II. Miejsce i tryb skadania wnioskw: wnioski wraz z zacznikami naley skada osobicie w miejscu i terminie wskazanym w ogoszeniu. Wnioski wraz z zacznikami naley skada na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? przy ul. L. Mieczkowskiego 4 w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 9.00 -15.00.

Zoenie wniosku potwierdza si na jego kopii ktr dostarcza wnioskodawca.

Potwierdzenie zawiera dat zoenia wniosku oraz jest opatrzone pieczci LGD i podpisane przez osob przyjmujc wniosek. O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do siedziby LGD ?ZIELONE SIOO?.

Wniosek powinien by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawiera adres beneficjenta.

 III. Formularze wnioskw o przyznanie pomocy wraz z instrukcj wypeniania dostpne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO?, a take na stronie Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Wykaz zacznikw jakie naley zoy wraz z wnioskiem stanowicych podstaw do ubiegania si o przyznanie pomocy dostpny jest na stronie internetowej LGD ?ZIELONE SIOO?.

Dokumenty do pobrania - Archiwum ZIP

Przed wypenieniem wniosku naley zapozna si z instrukcj jego wypeniania i Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 200

8 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007?2011 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z p. zm.)

 IV. Kryteria wyboru projektw ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? przez LGD ?ZIELONE SIOO?, okrelone s w Lokalnej Strategi Rozwoju. Karta oceny zgodnoci operacji z LSR i karta oceny operacji wedug lokalnych kryteriw wyboru dostpne s w Lokalnej Strategi Rozwoju na stronie stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl  bd w siedzibie LGD.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spenia operacja aby zostaa wybrana do finansowania przez LGD.

Operacja, aby zostaa wybrana do dofinansowania musi by zgodna z kart oceny zgodnoci operacji z Lokaln Strategi Rozwoju, oraz uzyska punktacje z karty oceny operacji wg lokalnych kryteriw wyboru (wymienione karty oceny wypenia Rada LGD ?ZIELONE SIOO?) oraz zaj miejsce na licie rankingowej wnioskw wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategi Rozwoju LGD w ramach limitu dostpnych rodkw.

 LGD ?ZIELONE SIOO? zapewni bezpatne wiadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Konsultacje w powyszej sprawie bd odbyway si po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura LGD. Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.


Powizania, do pobrania:

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw.zip
 

PostHeaderIcon

Uprzejmie informujemy, e w dniu 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Proponowany porzdek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Czonkw oraz wybr przewodniczcego Zebrania.
  2. Wybr protokolanta Walnego Zebrania.
  3. Przyjcie porzdku obrad.
  4. Przyjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
  5. Przyjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu w 2010 r.
  6. Przyjcie uchway w sprawie zmiany podziau rodkw w ramach Dziaania 4.13 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju?.
  7. Przyjcie uchway w sprawie zmiany procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  8. Przyjcie uchway w sprawie przystpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  9. Przyjcie uchway w sprawie przystpienia jako partner do Centrum Ekologii i Zrwnowaonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim.
  10. Sprawy rne.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyej, drugi termin posiedzenia wyznacza si na dzie 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.30 (zgodnie ze Statutem LGD ?ZIELONE SIOO? 16 ust.2) w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

PostHeaderIcon

W dniach 16 ? 17 maja br. w pracowni gastronomicznej Centrum Ksztacenia Praktycznego w Makini Grnej, odbyy si warsztaty kulinarne pn.: ?Nasze wsplne dziedzictwo kulinarne?. Celem warsztatw bya promocja i zachowanie kulinarnego dziedzictwa z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Spotkanie prowadzia Pani Ewa Mitowska ze Sterdyni, wielka pasjonatka sztuki gotowania oraz laureatka licznych konkursw kulinarnych.

Uczestnikami warsztatw byy czonkinie naszego Stowarzyszenia, Panie z K Gospody Wiejskich i organizacji pozarzdowych oraz waciciele gospodarstw rolnych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Wsplne gotowanie byo doskona okazj poszerzenia wiedzy kulinarnej naszego regionu, poznania tajnikw i trikw kucharskich, a take dobrej zabawy w kuchni. Kada z Pa z przyjemnoci dzielia si swoimi umiejtnociami w przyrzdzaniu potraw, udzielaa cennych wskazwek i porad.

W pierwszym dniu spotkania, uczestniczki pieky chleb pszenny, kulebiak, lepiy pierogi z makiem, przyrzdzay chodnik, dusiy suma oraz faszeroway szczupaka. Drugiego dnia warsztatw przygotoway klopsy w sosie mietanowo-koperkowym, eberka na sodko-kwano, karkwk w zioach, a take orzewiajcy napj na upalne dni. Niewtpliwie niezwyk atrakcj dnia, byo pieczenie skacza wedug starej receptury. Zgodnie z tradycj, ciasto upieczone zostao nad ogniem z drewna jesionowego. Na specjalnie przygotowanym ruszcie i dbowym waku ciasto powoli poleway i obracay rcznie wszystkie uczestniczki warsztatw. Efekt by imponujcy.

Warsztaty zakoczyy si degustacj, w czasie ktrej wszyscy obecni mieli okazj przekona si o znakomitych walorach smakowych przygotowanych potraw. Wszystkie dania uday si wymienicie, byy smaczne i piknie wyglday.

Na degustacji mielimy przyjemno goci Starost Ostrowskiego p. Zbigniewa Kamiskiego oraz przedstawicieli lokalnych mediw.

 

PostHeaderIcon

Udziec z sarny pieczony w winie, chleb na zakwasie, mid nadbuaski, nalewka z aroni czy sok malinowy, to tylko niektre z 77 przysmakw wytwarzanych przez mazowieckich producentw, ktre ubiegay si w tym roku o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego. Uroczyste podsumowanie i wrczenie nagrd odbyo si 18 maja br. na Praskiej Giedzie Spoywczej w Zbkach.

Podczas spotkania Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik podkreli, e celem konkursu byo wyonienie producentw wyrniajcych si wysok jakoci produkcji oraz kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej. Zaznaczy, e w wielu mazowieckich wsiach i miastach wytwarza si zapomniane produkty ywnociowe w oparciu o stare rodzinne przepisy. Wyrazi te nadziej, e Laur Marszaka stanie si prestiowym znakiem, uatwiajcym konsumentom wybr ywnoci o naprawd wysokiej jakoci.

Wrd czternastu nagrodzonych producentw znalazo si dwch czonkw naszej LGD ?ZIELONE SIOO?. Pani Danuta Jabonka-Grabowska z Gospodarstwa Agroturystycznego w Broku wygraa w kategorii wyroby cukiernicze za ciasto marchewkowe ?DAJANY?, natomiast Pan Mariusz Mierzejewski z Gospodarstwa Ekologicznego w Winiewie zwyciy w kategorii produkty mleczarskie z serem biaym z mleka krowy polskiej czerwonej.

Grawertony, dyplomy pamitkowe oraz wartociowe nagrody rzeczowe wrczyli Laureatom - Minister Rolnictwa Pan Marek Sawicki oraz Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. W imieniu Zarzdu naszej Lokalnej Grupy Dziaania w uroczystoci podsumowania Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego uczestniczya Prezes Zarzdu Pani Adriana Rukat.


 
Więcej artykułów…